Блог посвећен професији васпитача, васпитно обаразовном раду, утицају медија на децу и интеграцији ИКТ у раду васпитача

Зрелост детета за полазак у школу

Wordle: Untitled
Циљ припремног предшколског програма

Припрема детета за полазак у школу је процес који се одвија током читаваог предшколског периода у овиру подстицања општег развоја детета. Припрема за школу није издвојен сегмент деловања на дете већ подразумева свеобухватнији приступ од подучавања и непоредне припреме за читање и писање. Ова припрема трба да омогући разноврсне прилике за сусрет детета са добро пробраним узорком подстицаја из физичког и социјалног окружења, за слободно изражавање својих нарастајућих моћи и активно упознавање света око себе, других људи и самога себе.
Непосредни циљ припремања деце за школу је да се допринесе њиховој зрелости или готовости за живот и рад какав их очекује у основној школи...


Kоришћен текст ''Правилника о општим основама предшколског програм'', део''Припремни предшколски програм''
Опште узевши, под зрелошћу деце за полазак у школу подразумева се такав ниво физичко и психичког развоја који ће детету омогућити да задовољи захтеве који ће му бити постављени у току наставног процеса у школи. Другим речима, то ће бити такав ниво морфолошког и функционалног развоја при којем детету неће бити претерано тешки захтеви које пре њега поставља настава, разноврсна школска оптерећења и нови режим живота. Познато је да постоји корелација између овако одређене зрелости , функционалне зрелости мозга и нивоа интелектуалне и радне способности......

Та спремност или готовост подразумева:

физичку готовост-
оређени ниво телесне развијености и здравља, развијеност физичких способности деце да прихватају и одговоре обавезама које их очекују у школском животу.

интелектуалну готовост
односи се на одређени ниво развијености  интелектуалних функција: опажања, мишљења, говора, пажње, памћења, маште...као основе за проширивање постојећих ли стицање нових знања и информација.

социјалну готовост
односи се на могућност стицања специфичних облика понашања потребних за успостављање и одржавање друшвених веза. Социјални развој детета овог узраста карактерише све мања зависност  од одаслих и све веће склоности да учествује у социјалним везама и интеракцијама са вршњацима.

емоционалну готовост
односи се на развијање самосталности, поверења, самопоуздања и постизање емоционалне стабилности. Дете постепено овладава способностима диференцијације осећања и учи да изражава и контролише своја емоционална стања.

мотивациону готовост
представља формирану унутрашњу потребу за сазнавањем, заинтересованост за учење и позтиван однос према поласку у школу.

...
Постоји више врста готовости за школу, унтар који је могуће такође разликовати опту и споецијану готовост, које су најуже међусобно повезане.

Општа готовост се схвата као сложена карактеристика личности детета у којој долазе до изражаја његове могућности, потребе и мотиви, постигнути ниво психо физичког развоја (телесног, социјално емоционалног, когнитивног и развоја комуникациј и стваралаштва) од којих зависи активно прилагођавање детета новим условима живота и рада, какви га чекају у школи. Она је једно од најважнијих постигнућа дуготрајног систематског и планског деловања на развој и учење предшколског детета. ...

Специјална готовост за школу је саставни део опште готовости и представља поседовање специјалних знања, вештина и навика потребних за сналажење у новој средини, на које ће се надовезати усвајање настаних садржаја, посебно матерњег језика и математике.